วิธีการ Kill Process

Published on

เขียนวันที่ : Aug 12, 2020

Discord

How To Kill Process

วิธี kill process

บางครั้ง Start server แล้ว port ชอบซ้ำ หรือบางที stop แล้ว process ค้างอยู่ รัน port ไม่ได้ เพราะ address ซ้ำ

วิธีแก้คือ หา process id จาก port ที่รันอยู่ เช่น port 3000

lsof -i:3000

kill process โดยใช้ PID ที่ได้

kill -9 <PID>
Buy Me A Coffee
Discord