วิธีการเชื่อมต่อ PostgreSQL

Published on

เขียนวันที่ : Mar 19, 2022

Discord

ติดตั้ง PostgreSQL บน Mac OS

brew install postgresql

# start/restart service
brew services restart postgresql

การ connect ผ่าน CLI

# default
psql postgres

# with connection string
psql postgresql://custom_user:supersecret_password@localhost:5432/postgres
# or
psql -U custom_user -W -h localhost
Buy Me A Coffee
Discord