วิธีการดูเวอร์ชั่น Ubuntu

Published on

เขียนวันที่ : Jun 14, 2020

Discord

How To Check Ubuntu Version

วิธีการดูเวอร์ชั่น Ubuntu

lsb_release -a

หรือ

lsb_release -d
Buy Me A Coffee
Discord