วิธีการดูขนาดไฟล์

Published on

เขียนวันที่ : Jun 14, 2020

Discord

How To Check File Size

วิธีการดูขนาดไฟล์

Display ขนาดไฟล์ทั้งหมด

du -h <PATH>

Sort by file Size

du -h <PATH> | sort -rh | head -5

ดู Disk Space

df -H
Buy Me A Coffee
Discord