#Sticky

บทความทั้งหมด 1 บทความ

  • ปัญหา CSS Sticky

    ปัญหา CSS Sticky

    Published on
    CSS
    วันนี้นั่งปรับแต่ง CSS โดยจะลองใช้ `position: sticky` แต่แอบสงสัยว่า ทำไมบาง element มันก็ไม่ยอม sticky เวลาเลื่อน scroll ลงแฮะ ลองแก้ และลองหาข้อมูล พบว่า มีหลายๆข้อเลยที่มีโอกาส...