#Position

บทความทั้งหมด 1 บทความ

  • ปัญหา CSS Sticky
    Published on
    CSS

    ปัญหา CSS Sticky

    วันนี้นั่งปรับแต่ง CSS โดยจะลองใช้ `position: sticky` แต่แอบสงสัยว่า ทำไมบาง element มันก็ไม่ยอม sticky เวลาเลื่อน scroll ลงแฮะ ลองแก้ และลองหาข้อมูล พบว่า มีหลายๆข้อเลยที่มีโอกาสทำให้ css sticky ของ...