#Vscode

บทความทั้งหมด 1 บทความ

  • ปิด Auto suggestion ใน VS Code ที่มันกวนใจ

    ปิด Auto suggestion ใน VS Code ที่มันกวนใจ

    Published on
    VSCode
    วันนี้นั่งลองแก้ปัญหาการใช้งาน VS Code คือ ทุกๆครั้ง ที่จะพิมพ์ แล้วมันขึ้น augo suggestion แล้วผมต้องกด `Shift` + `(` เพื่อจะพิมพ์ function แต่มันดัน accept augo suggestion ซะอย่...