#Try-git

บทความทั้งหมด 1 บทความ

  • สรุปจากการเรียน Try Git
    Published on
    Git

    สรุปจากการเรียน Try Git

    บทความนี้เป็นการบันทึกการเรียนรู้การใช้งาน Git จากเว็บไซต์ try.github.com เมื่อก่อนได้ยินคำว่า Git แล้วเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร? มีคนบอกว่ามันจะมาแทน SVN ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ ...