#Cordova

บทความทั้งหมด 1 บทความ

  • เริ่มต้นเขียน Android ด้วย Phonegap & Cordova
    Published on
    Android

    เริ่มต้นเขียน Android ด้วย Phonegap & Cordova

    เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสลองใช้งาน Phonegap & Cordova ครั้งแรกครับ หลังจากที่ว่าจะลองมานานแล้ว เนื่องจากว่าเคยไปส่อง Documentation แล้วรู้สึกว่าชวนสับสน และงงงวย ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี? วันนี้...