ทำ Scroll smooth และ focus anchor link

Published on
Web Development
Discord

ให้ browser ไป focus ตำแหน่ง Anchor link เวลากดเข้ามา หรือ refresh url ยังไง?

ตัวอย่างเช่น link /path/to/url#step3 ให้ไป focus ที่ #step3 เลย

ใช้ window.onload และ window.scroll (ถ้าจะให้มัน scroll หรือใช้ auto )

window.onload = () => {
 const hash = window.location.hash;
 const id = hash.substr(1);
 const element = document.getElementById(id);

 if (element) {
  window.scroll({
   behavior: 'smooth',
   left: 0,
   top: element.offsetTop
  });
 }
};

ส่วน CSS ปรับแค่

html {
 scroll-behavior: smooth;
}

Gatsby ใส่ไว้ในไฟล์ gatsby-browser.js

export const onClientEntry = () => {
 window.onload = fn;
};
Buy Me A Coffee
Authors
Discord