มาหัดเขียนบล็อกด้วย Middleman ตอนที่ 2 (Custom Layout)

Published on
Web Development
2015/06/getting-started-with-middleman-part2
Discord

Table of Contents

หลักจากที่ มาหัดเขียนบล็อกด้วย Middleman ตอนที่ 1 กันไปแล้ว ซึ่งบทความนั้นจะพูดถึง Overview ของ Middleman มาในบทความนี้ จะเป็นการทำการ Custom Middleman รวมถึงจัด CSS/Layout ใหม่

Getting Started

เริ่มต้น จะใช้ธีม Clean Blog เพื่อทำการแปลงจาก Template HTML เป็น Middleman

ตัวโปรเจ็คของ Middleman จากบทความที่แล้ว ที่ชื่อ my_blog จะมีโครงสร้างดังนี้

$ tree
.
├── Gemfile
├── Gemfile.lock
├── config.rb
└── source
  ├── 2012-01-01-example-article.html.markdown
  ├── 2015-06-16-my-new-article.html.markdown
  ├── calendar.html.erb
  ├── feed.xml.builder
  ├── images
  ├── index.html.erb
  ├── javascripts
  ├── layout.erb
  ├── stylesheets
  └── tag.html.erb

4 directories, 10 files

ชำแหละธีม Clean Blog

เมื่อเราเลือกใช้ Clean Blog ก็ถึงเวลาชำแหละดูข้างในซักหน่อย ว่ามีไฟล์อะไรบ้าง โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างบน หรือจะโคลนจาก Github ก็ได้

git clone https://github.com/IronSummitMedia/startbootstrap-clean-blog.git

ภายในโปรเจ็คของ Clean Blog จะมีไฟล์ประมาณนี้

$ tree
.
├── LICENSE
├── README.md
├── about.html
├── contact.html
├── css
│   ├── bootstrap.css
│   ├── bootstrap.min.css
│   ├── clean-blog.css
│   └── clean-blog.min.css
├── fonts
│   ├── glyphicons-halflings-regular.eot
├── img
│   ├── about-bg.jpg
├── index.html
├── js
│   ├── bootstrap.js
│   ├── bootstrap.min.js
│   ├── clean-blog.js
│   ├── clean-blog.min.js
│   ├── jquery.js
│   └── jquery.min.js
├── less
│   ├── clean-blog.less
│   ├── mixins.less
│   └── variables.less
├── mail
│   └── contact_me.php
└── post.html

6 directories, 30 files

สิ่งที่เราสนใจคือไฟล์

 • index.html : เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ซึ่งจะเอาไว้แสดง Post ต่างๆ
 • post.html : หน้ารายละเอียดของแต่ละ Post
 • about.html : หน้า Page About
 • contact.html : หน้า Page Contact

และไฟล์ CSS/JS อื่นๆ เราจะไม่ทำการ Custom จะใช้ default ของ Clean Blog ไปเลย

เข้าใจโครงสร้างของ Middleman

ก่อนที่เราจะทำการ Custom ได้เราต้องเข้าใจโครงสร้างของไฟล์ Middleman เพิ่มเติมซักหน่อย

cd my_blog/source

เมื่อลองเข้าไปดูโฟลเดอร์ source ของ my_blog ที่สร้างจาก middleman จะเห็นว่ามีไฟล์ดังนี้

├── 2012-01-01-example-article.html.markdown
├── 2015-06-16-my-new-article.html.markdown
├── calendar.html.erb
├── feed.xml.builder
├── images
├── index.html.erb
├── javascripts
├── layout.erb
├── stylesheets
└── tag.html.erb
 • index.html.erb : ก็คือหน้า index ของเว็บเรา โดยมี extension เป็น erb คือสามารถเขียนโค๊ด ruby ลงไปใน html ได้
 • layout.erb : เป็นไฟล์​ default layout ของเว็บเรา บางครั้งหน้าเว็บแต่ละหน้า จะมี header, navbar เหมือนๆกัน เราก็แค่สร้าง layout อันนี้ แล้วเปลี่ยนแค่เนื้อหาภายใน ไม่จำเป็นต้องมี header, navbar เขียนอยู่ทุกๆไฟล์
 • tag.html.erb : หน้าที่เอาไว้แสดง เวลาเราเลือกกดดูรายละเอียด tag
 • images/javascripts/stylesheets : โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ assets ของเรา

เข้าใจ Helper Methods เบื้องต้น

เมื่อลองเปิดไฟล์ layout.erb เราสามารถแทรกโค๊ด Ruby ลงไปใน HTML ได้เลย ตัวอย่าง เช่น

<% name = "Chai" %>
<h1>Hello <%= name %></h1>
 • <% %> : ไว้สำหรับ statement
 • <%= %> : เอาไว้สำหรับ output ค่า

เราสามารถที่จะใช้ link_to เพื่อสร้าง <a href=""> สำหรับ html ได้ ตามตัวอย่าง syntax ข้างล่างนี้

<%= link_to 'My Site', 'http://mysite.com' %>

มีค่าเท่ากับ

<a href="http://mysite.com">My Site</a>

Assets Helper

เราสามารถใช้ลิงค์สำหรับไฟล์ assets ของเราได้ เช่นไฟล์ js, css แบบนี้

<%= stylesheet_link_tag 'main' %>
<%= javascript_include_tag "main" %>

จะมีค่าเท่ากับการลิงค์ไปยังไฟล์ main.css ในโฟลเดอร์ stylesheets และไฟล์ main.js ในโฟลเดอร์ javascripts

Yield

หากสังเกต ในไฟล์ layout.erb จะเห็นโค๊ดบรรทัดนี้อยู่

<%= yield %>

มันคือ block ที่เอาไว้สำหรับ inject ค่า content ต่างๆของแต่ละหน้า เช่น หน้า index ก็จะแสดง content อีกอย่าง หน้า about ก็จะแสดง content อีกอย่าง

เริ่มต้น Custom

ทำการก็อปปี้ไฟล์ css/js/img ใน Clean Blog มาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ source/stylesheets , source/javascripts และ source/images ตามลำดับ

└── source
  ├── images
  │   ├── about-bg.jpg
  │   ├── contact-bg.jpg
  │   ├── home-bg.jpg
  │   ├── post-bg.jpg
  │   └── post-sample-image.jpg
  ├── javascripts
  │   ├── bootstrap.js
  │   ├── bootstrap.min.js
  │   ├── clean-blog.js
  │   ├── clean-blog.min.js
  │   ├── jquery.js
  │   └── jquery.min.js
  ├── stylesheets
  │   ├── bootstrap.css
  │   ├── bootstrap.min.css
  │   ├── clean-blog.css
  │   └── clean-blog.min.css

Edit index.html.erb

มาเริ่มลงมือ Edit ไฟล์ index.html.erb เลย ก่อนการ Edit ก็ทำการ backup ของเก่าไว้ดูก่อนก็ได้

cp index.html.erb index.html.erb.tmp

โดยทำการก็อปปี้โค๊ดทั้งหมดจาก index.html ของ Clean Blog มาใส่ใน index.html.erb จะได้ดังนี้

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="author" content="" />

  <title>Clean Blog</title>

  <!-- Bootstrap Core CSS -->
  <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />

  <!-- Custom CSS -->
  <link href="css/clean-blog.min.css" rel="stylesheet" />

  <!-- Custom Fonts -->
  <link
   href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css"
   rel="stylesheet"
   type="text/css"
  />
  <link
   href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic"
   rel="stylesheet"
   type="text/css"
  />
  <link
   href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800"
   rel="stylesheet"
   type="text/css"
  />

  <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
 </head>

 <body>
  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-top">
   <div class="container-fluid">
    <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
    <div class="navbar-header page-scroll">
     <button
      type="button"
      class="navbar-toggle"
      data-toggle="collapse"
      data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"
     >
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </button>
     <a class="navbar-brand" href="index.html">Start Bootstrap</a>
    </div>

    <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
     <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      <li>
       <a href="index.html">Home</a>
      </li>
      <li>
       <a href="about.html">About</a>
      </li>
      <li>
       <a href="post.html">Sample Post</a>
      </li>
      <li>
       <a href="contact.html">Contact</a>
      </li>
     </ul>
    </div>
    <!-- /.navbar-collapse -->
   </div>
   <!-- /.container -->
  </nav>

  <!-- Page Header -->
  <!-- Set your background image for this header on the line below. -->
  <header class="intro-header" style="background-image: url('img/home-bg.jpg')">
   <div class="container">
    <div class="row">
     <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
      <div class="site-heading">
       <h1>Clean Blog</h1>
       <hr class="small" />
       <span class="subheading">A Clean Blog Theme by Start Bootstrap</span>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </header>

  <!-- Main Content -->
  <div class="container">
   <div class="row">
    <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
     <div class="post-preview">
      <a href="post.html">
       <h2 class="post-title">Man must explore, and this is exploration at its greatest</h2>
       <h3 class="post-subtitle">Problems look mighty small from 150 miles up</h3>
      </a>
      <p class="post-meta">Posted by <a href="#">Start Bootstrap</a> on September 24, 2014</p>
     </div>
     <hr />
     <div class="post-preview">
      <a href="post.html">
       <h2 class="post-title">
        I believe every human has a finite number of heartbeats. I don't intend to waste any
        of mine.
       </h2>
      </a>
      <p class="post-meta">Posted by <a href="#">Start Bootstrap</a> on September 18, 2014</p>
     </div>
     <hr />
     <div class="post-preview">
      <a href="post.html">
       <h2 class="post-title">Science has not yet mastered prophecy</h2>
       <h3 class="post-subtitle">
        We predict too much for the next year and yet far too little for the next ten.
       </h3>
      </a>
      <p class="post-meta">Posted by <a href="#">Start Bootstrap</a> on August 24, 2014</p>
     </div>
     <hr />
     <div class="post-preview">
      <a href="post.html">
       <h2 class="post-title">Failure is not an option</h2>
       <h3 class="post-subtitle">
        Many say exploration is part of our destiny, but it’s actually our duty to future
        generations.
       </h3>
      </a>
      <p class="post-meta">Posted by <a href="#">Start Bootstrap</a> on July 8, 2014</p>
     </div>
     <hr />
     <!-- Pager -->
     <ul class="pager">
      <li class="next">
       <a href="#">Older Posts &rarr;</a>
      </li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </div>

  <hr />

  <!-- Footer -->
  <footer>
   <div class="container">
    <div class="row">
     <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
      <ul class="list-inline text-center">
       <li>
        <a href="#">
         <span class="fa-stack fa-lg">
          <i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i>
          <i class="fa fa-twitter fa-stack-1x fa-inverse"></i>
         </span>
        </a>
       </li>
       <li>
        <a href="#">
         <span class="fa-stack fa-lg">
          <i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i>
          <i class="fa fa-facebook fa-stack-1x fa-inverse"></i>
         </span>
        </a>
       </li>
       <li>
        <a href="#">
         <span class="fa-stack fa-lg">
          <i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i>
          <i class="fa fa-github fa-stack-1x fa-inverse"></i>
         </span>
        </a>
       </li>
      </ul>
      <p class="copyright text-muted">Copyright &copy; Your Website 2014</p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </footer>

  <!-- jQuery -->
  <script src="js/jquery.js"></script>

  <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
  <script src="js/bootstrap.min.js"></script>

  <!-- Custom Theme JavaScript -->
  <script src="js/clean-blog.min.js"></script>
 </body>
</html>

จะสังเกตเห็นว่า มีส่วนที่ทำซ้ำๆ นั่นก็คือภายใน <div class="post-preview"> ตรงส่วนนี้เราจะใช้การ วนลูป เพื่อแสดง Post ทั้งหมดของเรา ด้วย

<% page_articles.each_with_index do |article, i| %>
 <!-- ruby code go here -->
<% end %>

Edit layout.erb

ต่อมาทำการ Edit ไฟล์ layout.erb เนื่องจากว่า เราจะไม่เอาพวก header หรือ footer ต่างๆ ไว้ในไฟล์ index.html.erb แต่จะใช้ในไฟล์ layout.erb แทน

ไฟล์ layout.erb จะเป็นแบบนี้

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="author" content="" />

  <title>Clean Blog</title>

  <!-- Bootstrap Core CSS -->
  <%= stylesheet_link_tag 'bootstrap.min' %>

  <!-- Custom CSS -->
  <%= stylesheet_link_tag 'clean-blog.min' %>

  <!-- Custom Fonts -->
  <link
   href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css"
   rel="stylesheet"
   type="text/css"
  />
  <link
   href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic"
   rel="stylesheet"
   type="text/css"
  />
  <link
   href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800"
   rel="stylesheet"
   type="text/css"
  />

  <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
 </head>

 <body>
  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-top">
   <div class="container-fluid">
    <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
    <div class="navbar-header page-scroll">
     <button
      type="button"
      class="navbar-toggle"
      data-toggle="collapse"
      data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"
     >
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </button>
     <a class="navbar-brand" href="index.html">Start Bootstrap</a>
    </div>

    <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
     <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      <li>
       <a href="index.html">Home</a>
      </li>
      <li>
       <a href="about.html">About</a>
      </li>
      <li>
       <a href="post.html">Sample Post</a>
      </li>
      <li>
       <a href="contact.html">Contact</a>
      </li>
     </ul>
    </div>
    <!-- /.navbar-collapse -->
   </div>
   <!-- /.container -->
  </nav>

  <!-- Page Header -->
  <!-- Set your background image for this header on the line below. -->
  <header class="intro-header" style="background-image: url('images/home-bg.jpg')">
   <div class="container">
    <div class="row">
     <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
      <div class="site-heading">
       <h1>Clean Blog</h1>
       <hr class="small" />
       <span class="subheading">A Clean Blog Theme by Start Bootstrap</span>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </header>

  <%= yield %>

  <!-- Footer -->
  <footer>
   <div class="container">
    <div class="row">
     <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
      <ul class="list-inline text-center">
       <li>
        <a href="#">
         <span class="fa-stack fa-lg">
          <i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i>
          <i class="fa fa-twitter fa-stack-1x fa-inverse"></i>
         </span>
        </a>
       </li>
       <li>
        <a href="#">
         <span class="fa-stack fa-lg">
          <i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i>
          <i class="fa fa-facebook fa-stack-1x fa-inverse"></i>
         </span>
        </a>
       </li>
       <li>
        <a href="#">
         <span class="fa-stack fa-lg">
          <i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i>
          <i class="fa fa-github fa-stack-1x fa-inverse"></i>
         </span>
        </a>
       </li>
      </ul>
      <p class="copyright text-muted">Copyright &copy; Your Website 2014</p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </footer>

  <!-- jQuery -->
  <%= javascript_include_tag "jquery" %>

  <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
  <%= javascript_include_tag "bootstrap.min" %>

  <!-- Custom Theme JavaScript -->
  <%= javascript_include_tag "clean-blog.min" %>
 </body>
</html>

และไฟล์ index.html.erb ก็จะเหลือแค่ส่วนแสดง content เท่านั้น เป็น

---
pageable: true
per_page: 10
---

<div class="container">
 <div class="row">
  <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
   <% page_articles.each_with_index do |article, i| %>

   <div class="post-preview">
    <h2 class="post-title"><%= link_to article.title, article %></h2>
    <h3 class="post-subtitle"><%= article.summary %></h3>
    <p classs="post-meta">Posted by Author on <%= article.date.strftime('%B %d, %Y') %></p>
   </div>
   <hr />

   <% end %>
  </div>
 </div>
</div>

<hr />

เมื่อเปิดหน้าเว็บ ก็จะเห็นเว็บบล็อกของเรา เป็น Clean-Blog แล้ว

middleman

Clean Blog

หากมีปัญหา run server ไม่ได้ ให้ทำการเพิ่ม gem 'nokogiri' ในไฟล์ Gemfile และสั่ง bundle install

สำหรับ Part 2 ก็จบเท่านี้ แต่ยังมีหลายๆส่วนที่ต้องปรับ เช่น Author, ย้าย Navbar, Footer (Partials Template), และหน้า Page อื่นๆ เช่น หน้า Post

สำหรับ Source Code Part 2 ดูได้จากที่นี่

Buy Me A Coffee
Authors
Discord